“Het jongerenwerk in de gemeente Wassenaar is zowel binnen als buiten actief. Op school kun je ons tegenkomen, maar ook bij verenigingen.”

 

In Wassenaar richten wij ons al jongerenwerkers op vier verschillende gebieden

  1. Voorlichting en informatie 

Wij geven informatie en voorlichting op plekken waar jongeren graag en vaak komen, zoals op school, (sport)verenigingen, maar zeker ook op straat. Tijdens de ambulante werkzaamheden geven we voorlichting op de ontmoetingsplek. Samen met een deskundig inhoudelijke partner en/of peers, wordt informatie verstrekt en wordt voorlichting gegeven middels een spel, een quiz etc. Hier ontstaat een verbinding met ons aanbod aan preventie activiteiten door middel van voorlichting en informatie. Inzet van het Pop Up Center en JIMMY zorgen voor een afgestemd en relevant aanbod, waarbij ook externe partners betrokken worden. Bij activiteiten betrekken we ouders en omwonenden.

  1. Accommodatie gebonden jongerenwerk

Bijna een kwart van de jongeren geeft aan behoefte te hebben aan overdekte ontmoetingsplekken in de buurt waar zij onder andere terecht kunnen voor onder meer vrijblijvende vrijetijdsbesteding (Youth Spot 2012). Binnen accommodaties kan het jongerenwerk – door middel van activiteiten – op een laagdrempelige manier een (ped)agogische relatie opbouwen met jongeren waarbinnen zij hen ondersteunen op weg naar zelfstandigheid en participatie binnen de samenleving. Door het veelal laagdrempelige karakter van de activiteiten is het accommodatie gebonden jongerenwerk – behalve voor het bieden van ontmoeting en recreatie aan jongeren – geschikt voor het bereiken van kwetsbare of specifieke doelgroepen.

Wij vinden dat het accommodatie gebonden werken plaats moet vinden dichtbij en daar waar jongeren graag en vaak komen. Dit is veelal in de wijken. Een voorbeeld hiervan is de meidenavond voor meiden tussen 10 en 15 jaar in de ruimte van scouting Willibrord.

  1. Ambulant jongerenwerk

Ambulant betekent letterlijk ‘zonder vaste plaats, heen en weer trekkend’. Ambulant jongerenwerkers zoeken individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in omgevingen waarin zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Zij leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen, kansen en behoeften en bieden jongeren perspectief. De leefwereld en de eigen ontwikkeldoelen van de jongeren zijn hierbij uitgangspunten. De jongerenwerker brengt binnen dit proces verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving. Het ambulant jongerenwerk draagt bij aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving. De jongerenwerker is een coach die naast ‘het op zoek gaan naar talenten’, bezig is met het persoonlijk analyseren van de leefgebieden van de jongere. In onze visie heeft het ambulante jongerenwerk een directe verbinding met het accommodatiegebonden jongerenwerk – en voorlichting en informatie- en verplaatst zich vooral flexibel binnen de wijken. Om het jongerenwerk in haar totale breedte optimaal in te zetten, halen we de vraag breed en direct op bij de Wassenaarse jongeren.

Ambulant jongerenwerk wordt ingezet om jongeren in de buitenruimte te lokaliseren, te leren kennen en goede contacten met hen op te bouwen. We werken aan betrouwbaar partnerschap en bewustwording van gevolgen van gedrag in de buitenruimte. Jeugd  en jongeren (groepen) krijgen letterlijk de ruimte zonder dat daarbij spanningen met de omgeving optreden. De relatie met de omgeving wordt verbeterd door opheffen van anonimiteit, contact tussen bewoners en jongeren en het bespreken van overlast en knelpunten in de omgang met elkaar. Jongerenwerk is intermediair en betrekt zo nodig andere partijen als politie en wijkmanager. Beïnvloeding, sturing op gedrag en bemiddeling worden ingezet om de doelgroep een positieve positie in de wijk te laten verwerven. Streven is om jongeren als buurtbemiddelaars en rolmodel een rol te geven in het verbeteren van leefbaarheid. Empowerment en peer-to–peer methodiek wordt ingezet.

  1. Coaching

Het jongerenwerk biedt coaching  aan  jongeren met dreigende of beginnende problemen. De jongerenwerker helpt een jongere om zijn of haar eigen kracht te versterken door oplossingsgericht te ondersteunen. Binnen de methodiek die wij hanteren draait het om aandacht en inzicht. Een werkwijze die even eenvoudig als doeltreffend is. Jongeren krijgen een dag(deel) lang de gelegenheid om hun verhaal te vertellen aan een jongerenwerker. Zij kunnen daarbij op stap gaan of samen iets gaan doen. Deze blijk van onbevooroordeelde aandacht, stimuleert jongeren hun verhaal te vertellen. Aan het einde van de dag zet de jongerenwerker alles op een rijtje en krijgt de jongere voldoende handvatten om zelf mee aan de slag te gaan waardoor het één en ander door henzelf is te herstellen en op te lossen.Jongeren krijgen binnen deze methodiek inzicht in hun eigen leven (handelen, verwarring, problemen én talenten). Voorbeelden van problemen die aanleiding vormen voor deze coaching zijn: regelmatig spijbelen, middelengebruik en/of contact met politie, schulden, moeizame relatie met opvoeders.